Oferta - Badania toksykologiczne

Lista standardowych badań toksykologicznych:

Badania in vitro, ex vivo, in vivo działania żrącego/drażniącego na oko
Badanie na izolowanym oku kurzym do celów identyfikacyjnych I) substancji i związków chemicznych powodujących poważne uszkodzenie oka II) substancji i związków chemicznych nie wymagających klasyfikacji pod kątem drażnienia i uszkodzenia oka.
OECD Nr 438/ EU B.48
Metoda badawcza in vitro krótkiego okresu narażenia do celów identyfikacji i) substancji chemicznych powodujących poważne uszkodzenie oczu oraz ii) substancji chemicznych, które nie wymagają zaklasyfikowania jako substancje drażniące oczy lub powodujące poważne uszkodzenie oczu.
OECD Nr 491/EU B.68
Metoda badawcza wykorzystywana w ramach badania na modelu zrekonstruowanego ludzkiego nabłonka przypominającego rogówkę (RhCE) stosowana do identyfikacji substancji chemicznych niewymagających klasyfikacji i oznakowania pod względem działania drażniącego na oczy lub poważnych uszkodzeń oczu.
OECD Nr 492
Badanie na modelu zrekonstruowanego ludzkiego nabłonka przypominającego rogówkę (RHCE) do identyfikacji zagrożeń oczu.
OECD Nr 492B
Badanie ostrego drażnienia/ uszkodzenia oka
OECD Nr 405/EU B.5
Badania in vitro, ex vivo, in vivo działania żrącego/drażniącego na skórę
Badanie żrące na skórę in vitro: Badanie oporności elektrycznej przez skórę (OES).
OECD Nr 430/ EU B.40
Badanie działania żrącego na skórę in vitro: metoda badawcza z użyciem zrekonstruowanego ludzkiego naskórka.
OECD Nr 431/ EU B.40
Działanie drażniące na skórę in vitro. Badanie na modelu zrekonstruowanego ludzkiego naskórka.
OECD Nr 439/ EU B.46
Badanie ostrego drażnienia skóry/ działania żrącego
OECD Nr 404/ EU B.4
Biologiczna ocena wyrobów medycznych – badanie działania drażniącego na skórę in vitro
ISO 10993-23
Badania in vitro, in chemico, in vivo uczulające na skóre
Działanie uczulające na skórę: badanie lokalnych węzłów chłonnych BrdU-ELISA.
OECD Nr 442B/EU B.51
Działanie uczulające na skórę in chemico: bezpośrednie oznaczanie reaktywności peptydów (DPRA).
OECD Nr 442C/ EU B.59
Badanie działania uczulającego na skórę in vitro: metoda badawcza z wykorzystaniem lucyferazy ARE-Nrf2.
OECD Nr 442D/ EU B.60
Badanie działania uczulającego na skórę in vitro: Badanie aktywacji ludzkich linii komórkowych (H-CLAT).
OECD Nr 442E/ EU B.71
Badanie działania uczulającego
OECD Nr 406/ EU B.6
Badanie oceny nadwrażliwości typu późnego metodą zamkniętego płatka (Buehler Test).
ISO 10993-10
Badanie in vitro cytotoksyczności
Badanie cytotoksyczności in vitro
ISO 10993-5
Badania in vitro fototoksyczności
Fototoksyczność - badanie fototoksyczności 3T3 NRU in vitro.
OECD Nr 432
Badanie fototoksyczności z wykorzystaniem zrekonstruowanego ludzkiego naskórka
OECD 498
Badania in vitro, in vivo identyfikujące substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Test transaktywacji stabilnie transfekowanego ludzkiego receptora estrogenowego do wykrywania aktywności agonistycznych i antagonistycznych estrogenów przy użyciu linii komórkowej hERα-HeLa-9903 (ERTA).
OECD Nr 455
Test biologiczny wzrostu macicy u gryzoni. Krótkoterminowe badanie przesiewowe właściwości estrogennych.
OECD Nr 440/ B.54
Test biologiczny Hershbergera na szczurach. Krótkoterminowe badanie przesiewowe właściwości (anty) androgennych
OECD Nr 441 B.55
Badania in vitro, in vivo toksyczności ostrej
Zastosowanie testu wychwytu czerwieni obojętnej (NRU) przez komórki 3T3 do ustalenia początkowych dawek w toksyczności ostrej doustnej.
OECD Series on Testing and Assessment No. 129 (2010)
(ENV/JM/MONO(2010)20)

Badanie toksyczności ostrej doustnej
OECD Nr 420/ EU B.1.BIS
Badanie toksyczności ostrej doustnej/ dootrzewnowej/ podskórnej/dożylnej – metoda klas toksyczności ostrej.
OECD Nr 423/ EU B.1.TRIS
Badanie toksyczności ostrej skórnej.
OECD Nr 402/ EU B.3
Badanie toksyczności ostrej inhalacyjnej
OECD Nr 403
Badanie toksyczności ostrej inhalacyjnej - metoda klas ostrej toksyczności
OECD Nr 436/ EU B.52
Badanie maksymalnej tolerowanej dawki (MTD; maximum tolerated dose).
-
Badanie toksyczności na gryzoniach po jednorazowym podaniu
ISO 10993-11
Badanie in vivo podostre, podprzewlekłe i przewlekłe
Badanie ustalenia zakresu dawki (DRF; dose range finding). -
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28-dniowym podawaniu doustnym/ dootrzewnowym/ podskórnym/ domięśniowym.
OECD Nr 407/ EU B.7
Badanie toksyczności skórnej przy powtarzanym dawkowaniu: badanie 21/28 dniowe.
OECD Nr 410/ EU B.9
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 90-dniowym podawaniu doustnym
OECD Nr 408/ EU B.26
Badanie toksyczności podprzewlekłej skórnej: badanie 90-dniowe.
OECD Nr 411/ EU B.28
Badanie toksyczności przewlekłej
OECD Nr 452/ EU B.30
Badanie łączne toksyczności przewlekłej/ rakotwórczości.
OECD Nr 453/ EU B.33
Badanie in vivo neurotoksyczności
Badanie neurotoksyczności na gryzoniach
OECD Nr 424/ EU B.43
Badania in vitro wpływu na rozwój i rozród
Badanie toksyczności rozwoju przedporodowego
OECD Nr 414/ EU B.31
Badanie przesiewowe toksyczności rozrodu/ rozwoju.
OECD Nr 421
Badanie łączne toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym dawkowaniu z przesiewowym badaniem toksyczności rozrodu/rozwoju.
OECD Nr 422
Rozszerzone jednopokoleniowe badanie toksyczności rozrodu na szczurach.
OECD Nr 443/ EU B.56
Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście dwupokoleniowym
OECD Nr 416/ EU B.35
Badania in vitro, in vivo genotoksyczności
Mutagenność – badanie mutacji powrotnych w komórkach bakteryjnych w oparciu o OECD Nr 471/ EU B.13/14
Test mikrojądrowy na komórkach ssaków in vitro
OECD Nr 487/ EU B.49
Test mutacji genowych na komórkach ssaków in vitro z wykorzystaniem genu HPRT
OECD Nr 476/ EU B.17
Test mikrojądrowy na erytrocyach ssaków in vivo.
OECD Nr 474/ EU B.12
Test mutacji genowych na komórkach ssaków in vitro z wykorzystaniem genu kinazy tymidynowej
OECD Nr 490/ EU B.67
Test kometowy na ssakach w środowisku zasadowym in vivo.
OECD Nr. 489
Badania in vivo rakotwórczości
Badanie rakotwórczości
OECD Nr 451/ EU B.32
Badanie łączne toksyczności przewlekłej/ rakotwórczości
OECD Nr 453/ EU B.33
Badania in vivo tolerancji miejscowej
Badanie tolerancji miejscowej
EMA/CHMP/SWP/2145/2000, ISO 10993-10
Badanie toksykokinetyki/farmakokinetyki
Badanie toksykokinetyki/ farmakokinetyki
OECD Nr 417/ EU B.436/ ICH S3A
Inne usługi
Badania toksykologiczne prowadzone według procedur ustalonych ze Zleceniodawcą
Badania hematologiczne
Badania biochemiczne
Oznaczanie hormonów
Pobór tkanek i narządów
Przygotowanie preparatów histopatologicznych oraz ich skanowanie

Istnieje możliwość opracowania i wykonania innych badań na życzenie.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub planowanie.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Toksykologii

Wykonywane badania toksykologiczne:
  • Pozwalają na ocenę toksykologiczną substancji chemicznych zawartych w produktach farmaceutycznych, lekach weterynaryjnych, środkach ochrony roślin, dodatkach do żywności i pasz, przemysłowych substancjach chemicznych i innych.
  • Umożliwiają opracowywanie modeli pozwalających na śledzenie losów substancji chemicznych w organizmie i wyjaśnianie mechanizmów powstawania wywoływanych przez nie skutków toksycznych.
  • Służą rutynowej ocenie toksykologicznej nowych związków chemicznych.
  • Wyniki badań wykorzystywane są dla celów rejestracyjnych, licencjonowania jak i uregulowań w zakresie przemysłowych substancji chemicznych.