Oferta - Badania toksykologiczne

Standardowo wykonywane badania toksykologiczne:

badania toksyczności ostrej
BADANIA TOKSYCZNOŚCI OSTREJ
METODA
Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda ustalonej dawki
OECD Nr 420/ EU B.1.BIS
Badanie toksyczności ostrej dootrzewnowej/ podskórnej/ dożylnej
OECD Nr 420/ EU B.1.BIS
Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda klas toksyczności ostrej
OECD Nr 423/ EU B.1.TRIS
Badanie toksyczności ostrej skórnej
OECD Nr 402/ EU B.3
Badanie toksyczności ostrej inhalacyjnej
OECD Nr 403
OECD Nr 436/ EU B.52

Badanie działania żrącego na skórę in vitro: badanie oporności elektrycznej przez skórę (OES)
OECD Nr 430/ EU B.40
Badanie zniszczenia skóry metodą in vitro: Badanie na modelu zrekonstruowanego ludzkiego naskórka
OECD Nr 431/ EU B.40
Działanie drażniące na skórę in vitro: Badanie na modelu zrekonstruowanego ludzkiego naskórka
OECD Nr 439/ EU B.46
Badanie działania żrącego na oko in vitro: Badanie na izolowanym oku kurzym do celów identyfikacyjnych I) substancji i związków chemicznych powodujących poważne uszkodzenie oka II) substancji i związków chemicznych nie wymagających klasyfikacji pod kątem drażnienia i uszkodzenia oka (ICE)
OECD Nr 438/ EU B.48
Badanie in vitro krótkiego czasu narażania do celów identyfikacji (i) substancji chemicznych powodujących poważne uszkodzenie oczu oraz (ii) substancji chemicznych, które nie wymagają zaklasyfikowania jako substancje drażniące oczy lub powodujące poważne uszkodzenie oczu
OECD Nr 491/ EU B.68
Badanie na modelu zrekonstruowanego ludzkiego nabłonka przypominającego rogówkę (RhCE) do celów identyfikacji chemikaliów niewymagających klasyfikacji i oznaczenia jako substancje drażniące oczy lub powodujące poważne uszkodzenie oczu
OECD Nr 492

Badanie ostrego drażnienia skóry / działania żrącego
OECD Nr 404/ EU B.4
Badanie ostrego drażnienia / uszkodzenia oka
OECD Nr 405/ EU B.5
Badanie działania uczulającego
OECD Nr 406/ EU B.6
Działanie uczulające na skórę in vitro: badanie lokalnych węzłów chłonnych BrdU-ELISA OECD Nr 442B/ EU B.51
Działanie uczulające na skórę in chemico: bezpośrednie oznaczanie reaktywności peptydów (DPRA)
OECD Nr 442C/ EU B.59
Badanie działania uczulającego na skórę in vitro: metoda badawcza z wykorzystaniem lucyferazy ARE-Nrf2 (na linii komórkowej KeratinoSens)
OECD Nr 442D/ EU B.60
Badanie działania uczulającego na skórę. Badanie aktywacji ludzkch linii komórkowych (h-CLAT) OECD Nr 442E/ EU B.71
Badanie cytotoksyczności in vitro
ISO 10993-5
Zastosowanie testu wychwytu czerwieni obojętnej (NRU) przez komórki 3T3 do ustalenia początkowych dawek w toksyczności ostrej doustnej
OECD Series on Testing and Assessment No. 129 (2010) (ENV/JM/MONO(2010)20)
Badanie fototoksyczności 3T3 NRU in vitro
OECD Nr 432
badania toksyczności podostrej (krótkoterminowej) badania in vivo
BADANIA TOKSYCZNOŚCI PODOSTREJ METODA
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu doustnym OECD Nr 407/ EU B.7
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu dootrzewnowym/ podskórnym/ domięśniowym OECD Nr 407/ EU B.7
Badanie toksyczności skórnej przy powtarzanym dawkowaniu: badanie 21/28 dniowe OECD Nr 410/ EU B.9
badania toksyczności podchronicznej- badania in vivo
BADANIA TOKSYCZNOŚCI PODCHRONICZNEJ METODA
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 90 dniowym podawaniu doustnym OECD Nr 408/ EU B.26
Badanie toksyczności podprzewlekłej skórnej: badanie 90 dniowe OECD Nr 411/ EU B.28
badania toksyczności przewlekłej i rakotwórczości- badania in vivo
BADANIA TOKSYCZNOŚCI PRZEWLEKŁEJ I RAKOTWÓRCZOŚCI METODA
Badanie toksyczności przewlekłej OECD Nr 452/ EU B.30
Badanie rakotwórczości OECD Nr 451/ EU B.32
Badanie łączne toksyczności przewlekłej / rakotwórczości OECD Nr 453/ EU B.33
badania toksyczności rozrodu- badania in vivo
BADANIA TOKSYCZNOŚCI ROZRODU METODA
Badanie rozwoju przedporodowego OECD Nr 414/ EU B.31
Badanie przesiewowe toksyczności rozrodu/ rozwoju OECD Nr 421
Badanie łączne toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym dawkowaniu z przesiewowym badaniem toksyczności rozrodu/ rozwoju
OECD Nr 422
Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście jednopokoleniowym OECD Nr 415/ EU B.34
Badanie toksycznego wpływu na rozród w rozszerzonym teście jednopokoleniowym
OECD Nr  443/ EU B.56
Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście dwupokoleniowym OECD Nr 416/ EU B.35
badania neurotoksyczności
BADANIA NEUROTOKSYCZNOŚCI METODA
Badanie neurotoksyczności na gryzoniach OECD Nr 424/ EU B.43
badania tolerancji miejscowej- badania in vitro i in vivo
BADANIA TOLERANCJI MIEJSCOWEJ METODA
Badanie tolerancji miejscowej EMA/CHMP/SWP/2145/2000, ISO 10993-10
badania genotoksyczności
BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI METODA
Mutagenność – badanie mutacji powrotnych w komórkach bakteryjnych (Test AMESa - metoda fluktuacyjna na mikropłytkach)
OECD Nr 471/ EU B.13/14
Badanie mikrojąderkowe in vitro na komórkach ssaczych
OECD Nr 487/ EU B.49
Test mustacji genowych na komórkach ssaków in vitro z wykorzystaniem genu HPRT OECD Nr 476/ EU B.17
Test mikrojądrowy na komórkach ssaków in vivo
OECD Nr 474/ EU B.12
Test mutacji genowych na komórkach ssaków in vitro z wykorzystaniem genu kinazy tymidynowej OECD Nr 490/ EU B.67
badania farmakokinetyczne/toksykokinetyczne
BADANIA FARMAKOKINETYCZNE/TOKSYKOKINETYCZNE METODA
Część doświadczalna badania farmakokinetycznego/ toksykokinetycznego na szczurach W oparciu o OECD Nr 417


Zapytania prosimy kierować na adres: sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub planowanie.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Toksykologii

Wykonywane badania toksykologiczne:
  • Pozwalają na ocenę toksykologiczną substancji chemicznych zawartych w produktach farmaceutycznych, lekach weterynaryjnych, środkach ochrony roślin, dodatkach do żywności i pasz, przemysłowych substancjach chemicznych i innych.
  • Umożliwiają opracowywanie modeli pozwalających na śledzenie losów substancji chemicznych w organizmie i wyjaśnianie mechanizmów powstawania wywoływanych przez nie skutków toksycznych.
  • Służą rutynowej ocenie toksykologicznej nowych związków chemicznych.
  • Wyniki badań wykorzystywane są dla celów rejestracyjnych, licencjonowania jak i uregulowań w zakresie przemysłowych substancji chemicznych.