Oferta - Badania ekotoksykologiczne

Lista standardowych badań ekotoksykologicznych:

Badania toksyczności dla organizmów wodnych
Glony słodkowodne i sinice, badanie hamowania wzrostu.
OECD Nr 201/ EU C.3
Lemna sp. Badanie hamowania wzrostu.
OECD Nr 221/ EU C.26
Badanie toksyczności ostrej dla Myriophyllum spicatum w wodzie bez osadu.
OECD Nr 238
Badanie toksyczności dla makrofitów (Myriophyllum spicatum) w systemie woda-osad
OECD Nr 239
Daphnia magna., ostry test unieruchomienia.
OECD Nr 202/ EU C.2
Badanie rozmnażania Daphnia magna
OECD Nr 211/ EU C.20
Badanie toksyczności dla ochotkowatych w układzie osad - woda metodą skażania osadu
OECD Nr 218/ EU C.27
Badanie toksyczności dla ochotkowatych w układzie osad - woda metodą skażania wody.
OECD Nr 219/ EU C.28
Badanie cyklu życiowego ochotkowatych w systemie osad-woda metodą skażania wody lub osadu.
OECD Nr 233/ EU C.40
Chironomus sp., ostry test unieruchomienia.
OECD Nr 235
Badanie toksyczności ostrej na rybiej linii komórkowej RTgill-W1.
OECD Nr 249
Badanie toksyczności ostrej dla embrionów ryb
OECD Nr 236
Ryby, badanie toksyczności ostrej.
OECD Nr 203/ EU C.1
Ryby, badanie toksyczności dla wczesnych stadiów rozwojowych
OECD Nr 210
Ryby, krótkoterminowe badanie toksyczności na embrionach i stadiach młodego narybku
OECD Nr 212/ EU C.15
Ryby, badanie wzrostu narybku
OECD Nr 215/ EU C.14
Bioakumulacja w rybach: narażanie poprzez skażanie wody i pokarmu.
OECD Nr 305/ EU C.13
21-dniowe badanie aktywności estrogenowej i androgenowej u ryb danio pręgowany
OECD Nr 230/ EU C.37
Badania toksyczności dla organizmów glebowych
Rośliny lądowe, badanie wpływu na wschody i wzrost OECD Nr 208
Rośliny lądowe, badanie wpływu na  wegetatywny wigor.
OECD Nr 227
Dżdżownice, badanie toksyczności ostrej. OECD Nr 207/ EU C.8
Badanie rozmnażania dżdżownic (Eisenia fetida/Eisenia andrei). OECD Nr 222
Badanie rozmnażania skoczogonków (Folsomia candida).
OECD Nr 232
Badanie wpływu substancji chemicznych na rozmnażanie drapieżnych roztoczy Hypoaspis (Geolelaps) aculeifer) w glebie
OECD Nr 226
Mikroorganizmy glebowe: badanie przemian azotu.
OECD Nr 216/ EU C.21
Mikroorganizmy glebowe: badanie przemian węgla. OECD Nr 217/ EU C.22
Badania toksyczności dla zapylaczy i pożytecznych stawonogów
Toksyczność ostra doustna dla pszczoły miodnej (Apis mellifera).
OECD Nr 213/ EU C.16
Toksyczność ostra kontaktowa dla pszczoły miodnej (Apis mellifera).
OECD Nr 214/ EU C.17
Badanie toksyczności ostrej dla larw pszczoły miodnej (Apis mellifera) – jednokrotne narażenie
OECD Nr 237
Badanie toksyczności dla larw pszczoły miodnej (Apis mellifera) – wielokrotne narażenie.
OECD GD 239
Badanie toksyczności chronicznej doustnej dla pszczoły miodnej (Apis mellifera) (10-dniowe narażanie).
OECD Nr 245
Badanie zdolności lotnych pszczół miodnych do powrotu do ula, po jednokrotnym narażaniu doustnym na subletalne dawki substancji chemicznych.
OECD Nr 332
Badanie toksyczności ostrej doustnej dla trzmiela ziemnego (Bombus spp. )
OECD Nr 247
Badanie toksyczności ostrej kontaktowej dla trzmiela ziemnego (Bombus spp.).
OECD Nr 246
Badanie laboratoryjne lub rozszerzone badanie laboratoryjne do oceny wpływu środków ochrony roślin na pasożytniczą błonkówkę, Aphidius rhopalosiphi.
SETAC; ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO
Badanie laboratoryjne lub rozszerzone badanie laboratoryjne do oceny wpływu środków ochrony roślin na drapieżnego roztocza, Typhlodromus pyri.
SETAC; ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO
Badanie wpływu środków ochrony roślin na pająki rodzaju Pardosa w warunkach laboratoryjnych.
SETAC; ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO
Badanie laboratoryjne lub rozszerzone badanie laboratoryjne do oceny wpływu środków ochrony roślin na biedronkę siedmiokropkę, Coccinella septempunctata.
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
Badanie laboratoryjne lub rozszerzone badanie laboratoryjne do oceny wpływu środków ochrony roślin na złotooka pospolitego, Chrysoperla carnea
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
Badanie do oceny wpływu zalegających pozostałości środków ochrony roślin na pasożytniczą błonkówkę, Aphidius rhopalosiphi
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
Badanie do oceny wpływu zalegających pozostałości środków ochrony roślin na drapieżnego roztocza, Typhlodromus pyri.
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
Badanie do oceny wpływu zalegających pozostałości środków ochrony roślin na biedronkę siedmiokropkę Coccinella septempunctata.
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
Badanie do oceny wpływu zalegających pozostałości środków ochrony roślin na złotooka pospolitego, Chrysoperla carnea.
ESCORT 1, ESCORT 2,  IOBC, BART, EPPO
Los i zachowanie w środowisku
Wysoka podatność na biodegradację

OECD Nr 301D/ EU C.4-E;

OECD Nr 301F/ EU C.4-D
Biodegradacja właściwa: Metoda Zahn-Wellensa/EMPA.
OECD Nr 302B/ EU C.9
Osad czynny, badanie hamowania oddychania
OECD Nr 209/ EU C.11
Tlenowe i beztlenowe przemiany substancji chemicznych w glebie.
OECD Nr 307/ EU C.23
Wymywanie w kolumnie glebowej
OECD Nr 312
Opracowanie i walidacja metody analitycznej w wodzie, glebie, osadach oraz materiałach roślinnych i zwierzęcych.
SANTE
Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym, materiale pochodzenia zwierzęcego, glebie i wodzie.
SANTE/2020/12830
Stabilność pozostałości pestycydów w warunkach przechowywania.
OECD Nr 506
Badanie bioakumulacji substancji chemicznych w dżdżownicach.
OECD Nr 317
Właściwości fizyko-chemiczne
Rozpuszczalność w wodzie
OECD Nr 105/ EU A.6
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych.
CIPAC MT 181
Adsorpcja - Desorpcja metodą wyznaczania stanu równowagi.
OECD Nr 106/ EU C.18
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): metoda wytrząsania w kolbie.
OECD Nr 107/ EU A.8
Hydroliza jako funkcja pH
OECD Nr 111/ EU C.7
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda), metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
OECD Nr 117
Wyznaczanie współczynnika adsorpcji (KOC) w glebie i osadzie ściekowym za pomocą chromatografii cieczowej (HPLC).
OECD Nr 121/ EU C.19
Toksykologia dla ptaków
Badanie toksyczności pokarmowej na ptakach
OECD Nr 205
Ptaki, toksyczność ostra doustna.
OECD Nr 223
Badanie repelencyjne na przepiórkach japońskich (Coturnix coturnix japonica).
OECD draft
Badanie struktury ekosystemu
Ekotoksykologiczne badanie polowe sztucznych mikroekosystemów słodkich wód stojących (mikrokosmów i mezokosmów). OECD GD 53, ENV/JM/MONO(2006)17
Istnieje możliwość opracowania i wykonania innych badań na życzenie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub planowanie.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Ekotoksykologii

Badania ekotoksykologiczne przeprowadzane przez Grupę Badawczą Ekotoksykologii pozwalają między innymi na:
- analizy chemiczne w zakresie badań środowiskowych:
  • analiza stężeń/pozostałości substancji chemicznych w wodzie, glebie, materiale roślinnym i zwierzęcym, żywności,
  • losy i zachowanie substancji chemicznych w środowisku,
-ocene szkodliwego działania środków ochrony roślin, substancji i preparatów chemicznych na organizmy wodne, niezbędna do ich rejestracji oraz analizy zagrożeń i oceny zagrożeń dla środowiska,
-badania apitoksykologiczne,
-ocene oddziaływania substancji chemicznych na organizmy glebowe niezbędna do uzyskania pozwolenia na ich stosowanie i sprzedaż.