Dofinansowanie - projekt UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie realizuje projekt w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Tytuł projektu:
Promocja usług badawczych IPO Oddział w Pszczynie poza granicami polski
Nazwa beneficjenta:
Instytut Przemysłu Organicznego
Wartość projektu:
554 879,88 PLN
Kwota dofinansowania:
363 287,57 PLN
Okres realizacji:
20.04.2012 – 30.11.2014

Opis projektu:
Celem projektu jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz pozyskanie nowego rynku zbytu dla oferowanych przez IPO Oddział w Pszczynie usług. W ramach projektu IPO Oddział w Pszczynie będzie uczestniczył w targach branżowych w Europie, Azji i Ameryce, międzynarodowych misjach gospodarczych oraz szkoleniach omawiających różne aspekty rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu: lucyna.kowalczyk@ipo.lukasiewicz.gov.pl, Tel. 32 210 30 81 wew. 124

www.poig.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.biotech-pharma.pl

Odkryj nasz potencjał!