Aktualności / Wydarzenia

Zastępcę Kierownika Oddziału ds. Administracyjno-Technicznych

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO ODDZIAŁ W PSZCZYNIE poszukuje kandydata na

Zastępcę Kierownika Oddziału ds. Administracyjno-Technicznych

I. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1. Zastępowanie Kierownika Oddziału w Pszczynie w zakresie udzielonych kompetencji i posiadanych upoważnień.

2. Nadzorowanie pracy podległych komórek w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie ich działalności.

3. Opracowywanie i realizowanie planu remontów, modernizacji i rozwoju infrastruktury.

4. Organizowanie i nadzorowanie pracy jednostek zewnętrznych wykonujących prace na zlecenie.

5. Zabezpieczenie zaplecza informatycznego Oddziału w Pszczynie - współpraca z firmami obsługującymi sprzęt komputerowy, oraz nadzór nad sprzętem komputerowym i zabezpieczeniem oprogramowania komputerowego.

6. Zabezpieczenie, administrowanie i nadzorowanie racjonalnego gospodarowania wodą, energią, odpadami oraz właściwej eksploatacji sieci i urządzeń znajdujących się na terenie Oddziału w Pszczynie.

7. Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów (budynków) maszyn, urządzeń i instalacji Oddziału w Pszczynie.

8. Organizacja i nadzorowanie przeglądów, kontroli obiektów budowlanych Oddziału w Pszczynie zgodnie z prawem budowlanym, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

9. Organizacja i sprawowanie nadzoru technicznego i kontroli w zakresie eksploatacji i konserwacji sprzętu, maszyn specjalistycznych i środków transportu.

10. Rozliczanie prac konserwatorów zewnętrznych (urządzenia klimatyzacyjne, wagi, chłodnie, dźwigi, autoklawy, urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia energetyki cieplnej).

11. Przeprowadzanie procedur związanych z ustawą o zamówieniach publicznych.

12. Organizacja i nadzorowanie systemów zabezpieczeń w Oddziale w Pszczynie.

13. Administrowanie w imieniu Kierownika Oddziału w Pszczynie w zakresie posiadanych pełnomocnictw – terenem, obiektami i lokalami Oddziału w Pszczynie.

14. Przygotowywanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonej działalności oraz działalności podporządkowanych komórek.

15. Nadzór nad porządkiem organizacyjno – prawnym Oddziału w Pszczynie.

16. Opracowywanie propozycji planu działalności promocyjnej Oddziału w Pszczynie, okresowa analiza jego wykonania oraz nadzór nad całością spraw związanych z promocją
Oddziału w Pszczynie.

17. Nadzór nad właściwą organizacją pracy biblioteki Oddziału w Pszczynie, Archiwum Dokumentacji i Próbek z Badań, pracownika na Stanowisku ds. Materiału do Badań

18. Współpraca w zakresie wdrażania i utrzymania systemów jakości funkcjonujących w Oddziale w Pszczynie.

19. Współpraca przy opracowaniu projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych regulacji.

II. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

1. Wykształcenie wyższe techniczne

2. Pożądana znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego i zamówień publicznych

3. Minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.

4. Kreatywność i samodzielność.

5. Umiejętność pracy w zespole.


III. Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny.

Miejsce pracy:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO ODDZIAŁ W PSZCZYNIE, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.

Miejsce składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 19 kwietnia 2019 r. na adres:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO ODDZIAŁ w PSZCZYNIE; ul. Doświadczalna 27; 43-200 Pszczyna, Sekretariat (tel. 32 210 30 81) – ipo@ipo-pszczyna.pl.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”

* - jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

Klauzula informacyjna

(Druk: Polityka Bezpieczeństwa. Załącznik N2)

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6. Dane przekazano dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej zamieszczonej zgodzie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami).

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), t
zw. RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. Annopol 6, 03-185 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo.waw.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej