Aktualności / Wydarzenia

Zastępca Kierownika Oddziału ds. Barawczo-Rozwojowych

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

ODDZIAŁ W PSZCZYNIE poszukuje kandydata na

 Zastępcę Kierownika Oddziału ds. Badawczo-Rozwojowych

 

I.    ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.    Zastępowanie Kierownika Oddziału w Pszczynie w zakresie udzielonych kompetencji
i posiadanych upoważnień.

2.    Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i kierowanie pracą w Zakładach badawczych.

3.    Nadzorowanie pracy podległych komórek w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie ich działalności.

4.    Kontrolowanie prawidłowego zabezpieczenia i wykorzystania w Oddziale aparatury i sprzętu badawczego, chemikaliów, sprzętu bhp oraz nadzór nad ewidencją inwentarza.

5.    Prowadzenie nadzoru nad właściwym przechowywaniem dokumentacji związanej z przeprowadzonymi pracami oraz funkcjonowaniem Oddziału.

6.  Przygotowywanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonej działalności oraz działalności podporządkowanych komórek.

7.  Współpraca w zakresie wdrażania i utrzymania systemów jakości funkcjonujących w Oddziale w Pszczynie.

8.  Współpraca przy opracowaniu projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych regulacji.

 

II.   WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

1.   Minimum stopień naukowy doktora w dyscyplinie odpowiedniej do profilu działalności Instytutu.

2.   Wykształcenie kierunkowe w zakresie toksykologii, biologii, weterynarii, medycyny lub chemii.

3.   Minimum 3 letnie doświadczenie w zarzadzaniu zespołem pracowników.

4.   Posiadanie dorobku naukowego w dyscyplinie związanej z profilem działalności Instytutu.

5.   Posiadanie doświadczenia w zarządzaniu i kierowaniu projektami badawczymi.

6.   Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

7.   Wysoka komunikatywność oraz kultura osobista gwarantująca budowanie profesjonalnych relacji biznesowych.

8.   Kreatywność i samodzielność.

9.   Umiejętność pracy w zespole.

 

III. Wymagane dokumenty:

1.   CV,

2.   list motywacyjny.

 

Miejsce pracy:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO ODDZIAŁ W PSZCZYNIE, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.

 

Miejsce składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 15 maja 2019 r. na adres:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO ODDZIAŁ w PSZCZYNIE; ul. Doświadczalna 27; 43-200 Pszczyna, Sekretariat (tel. 32 210 30 81) – ipo@ipo-pszczyna.pl.

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”

 

* -   jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

 

Klauzula informacyjna

(Druk: Polityka Bezpieczeństwa. Załącznik N2)

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6. Dane przekazano dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej zamieszczonej zgodzie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami).

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. Annopol 6, 03-185 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo.waw.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej