Aktualności / Wydarzenia

Zapytanie ofertowe nr 1939/PAM/13

 Pszczyna, 27.08.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi przygotowania materiałów promocyjno-informacyjnych z nadrukiem firmowym łącznie z dostawą do siedziby zamawiającego.

Zakup dokonywany jest w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży Biotechnologicznej i Farmaceutycznej w ramach projektu „Promocja usług badawczych IPO Oddział w Pszczynie poza granicami Polski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki. Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.


Udzielający zamówienia
: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna


Oferta powinna obejmować zakup następujących materiałów promocyjno-informacyjnych:

1.       Wizytownik z kalkulatorem i długopisem w 1

Nakład: 200 szt.

Nadruk: 1+1

Specyfikacja:

1.       Nadruk na powyższych przedmiotach musi być trwały i zawierać:

- logo oraz adres strony WWW zamawiającego

- oraz odwołanie do Unii Europejskiej oraz PO

2.       Oferta musi uwzględniać dostawę materiałów do siedziby zamawiającego.

3.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 04.10.2013r.


Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,

- warunki i termin płatności,

- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lkowalczyk@ipo-pszczyna.pl, faksem na numer: 32 210 30 81 wew.120 lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej WWW.ipo-pszczyna.pl.


Oferta powinna być ważna do dnia 30.09.2013 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2013 roku do godz. 13:00.


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga - Ilość punktów

1

Cena

100

Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej