Aktualności / Wydarzenia

Zapytanie ofertowe nr 1840/PAM/13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi przygotowania i wydruku wizytówek firmowych łącznie z dostawą do siedziby zamawiającego.

Zakup dokonywany jest w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży Biotechnologicznej i Farmaceutycznej w ramach projektu „Promocja usług badawczych IPO Oddział w Pszczynie poza granicami Polski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki. Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Udzielający zamówienia: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna

Oferta powinna obejmować zakup następujących materiałów promocyjno-informacyjnych:

 1. Wizytówki dwustronne kolorowe (jeden rodzaj)
  Nakład: 500 szt.
  Nadruk dwustronnie: 4+4
  Gramatura 350 g/m2, kreda laminowana dwustronnie matowo

Specyfikacja:

1.      Oferta musi uwzględniać dostawę materiałów do siedziby zamawiającego.

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.09.2013r.

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,

- warunki i termin płatności,

- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową,

- oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lkowalczyk@ipo-pszczyna.pl, faksem na numer: 32 210 30 81 wew. 120 lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej WWW.ipo-pszczyna.pl.

Oferta powinna być ważna do dnia 09.09.2013 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2013 roku do godz. 15:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga - Ilość punktów

1

Cena

100

Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
 • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
 • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
 • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
 • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej