Aktualności / Wydarzenia

Zapytanie ofertowe dot. materiałów promocyjno-informacyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi przygotowania materiałów promocyjno-informacyjnych z nadrukiem firmowym łącznie z dostawą do siedziby zamawiającego.

Zakup dokonywany jest w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży Biotechnologicznej i Farmaceutycznej w ramach projektu „Promocja usług badawczych IPO Oddział w Pszczynie poza granicami Polski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki. Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Udzielający zamówienia: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna

Oferta powinna obejmować zakup następujących materiałów promocyjno-informacyjnych:

Pamięć USB typu Twister o pojemności 4 GB, kolor czarny
Nakład: 100 szt.
Nadruk dwustronnie: 1+1

Długopis metalowy
Nakład: 200 szt.
Znakowanie: grawer dwustronnie 1+1


Ludzik- zakreślacze, szczotka do klawiatury i polar czyszczący w 1
Zestaw w kształcie ludzika, zawierający 4 kolorowe zakreślacze, materiałową nakładkę do czyszczenia delikatnych powierzchni, oraz odczepianą szczotkę do klawiatury.
Nakład: 100 szt.
Nadruk w razie możliwości dwustronnie

Wizytownik
- Stal nierdzewna oraz PU/ skóra
Nakład: 50 szt.
Nadruk jednostronnie w dwóch miejscach.

Specyfikacja
:

1.      Nadruk na powyższych przedmiotach musi być trwały i zawierać:

- logo oraz adres strony WWW zamawiającego

- oraz odwołanie do Unii Europejskiej oraz PO

2.      Oferta musi uwzględniać dostawę materiałów do siedziby zamawiającego.

3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.09.2013r.


Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,

- warunki i termin płatności,

- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lkowalczyk@ipo-pszczyna.pl, faksem na numer: 32 210 30 81 wew.120 lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.


Oferta powinna być ważna do dnia 31.08.2013 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2013 roku do godz. 13:00.


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga - Ilość punktów

1

Cena

100

Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

Pszczyna, 22.07.2013r.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej