Aktualności / Wydarzenia

Zapytanie ofertowe

Pszczyna, 28.06.2013


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na
wynajem powierzchni i budowę stoiska firmowego na targach Biotechnica 2013 w ramach polskiego pawilonu. Targi odbywają się w terminie 8-10 październik 2013 w Hannover/ Niemcy.

Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży Biotechnologicznej i Farmaceutycznej - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Tytuł Projektu: „Promocja usług badawczych IPO Oddział w Pszczynie poza granicami Polski”.


Oferta powinna obejmować następujący zakres:

  • wynajem powierzchni wystawienniczej w ramach pawilonu polskiego,
  • wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej,
  • obsługa techniczna.

Specyfikacja:
Oferta powinna obejmować:

- wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z podstawowym wyposażeniem (min. 2 krzesła, lada, szafka),

- projekt stoiska,

- wydruk grafik na stoisko,

- montaż i demontaż stoiska,

- 2 wejściówki dla obsługi stoiska

- sprzątanie w ramach stoiska

- elektryczność.


Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lkowalczyk@ipo-pszczyna.pl, faksem na numer: 32 210 30 81 wew. 120 lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.ipo-pszczyna.pl.


Oferta powinna być ważna do dnia 31.08
.2013 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2013 roku do godz. 14:00.


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga - Ilość punktów

1

Cena

100


Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej