Projekt inwestycyjny NOBIAN


P
rojekt inwestycyjny finansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz

Tytuł: „ Rozwój infrastruktury aparaturowej w instytutach ŁUKASIEWICZA (ICHP, IPO) tworzących Centrum Kompetencji w zakresie bioanalizy i badań farmakokinetycznych” – NOBIAN,

Całkowita wartość projektu: 461 749,18 zł

Wartość dofinansowania: 244 727,06 zł

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 31.10.2022 r.

Opis projektu:

Inwestycja powiązana jest z projektem badawczym „Nowe metody bioanalityczne (NOBIAN)”, realizowanym
z dotacji celowej przyznanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w ramach konsorcjum: Łukasiewicz - ICHP
i Łukasiewicz - IPO. Planowana inwestycja w infrastrukturę badawczą pozwoli na przeprowadzenie badań niezbędnych do realizacji w/w projektu badawczego. Zakup aparatury badawczej umożliwi Łukasiewicz - IPO rozwinięcie kompetencji do przeprowadzenia badań toksykokinetyki oraz biorównoważności. Zakupiony sprzęt badawczy będzie wykorzystywany w ramach powołanego na bazie współpracy przy projekcie badawczym – Centrum Kompetencji w zakresie bioanalizy i badań farmakokinetycznych/toksykokinetycznych oraz
w projektach naukowych i badawczo-rozwojowych realizowanych przez Łukasiewicz – IPO i Łukasiewicz - IChP.
Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej