Projekt B+R BioSafeFood
Projekt:

Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”
Akronim: BioSafeFood

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo Badawcze.

Numer umowy: POIR.04.01.02-00.0100/17-00

Okres realizacji: 01.07.2018 – 31.10.2023

Konsorcjum:

  • Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach – lider
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego w Pszczynie
  • Intermag Sp. z o.o.

Wartość projektu: 4 955 076,88 PLN

Wysokość wkładu z EFRR: 4 357 885,78 PLN


Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie bezpiecznych biopreparatów do ochrony upraw sadowniczych i warzywnych przed najważniejszymi chorobami infekcyjnymi. Preparaty te będą stanowiły ważny składnik nowych technologii uwzględniających możliwości integracji metod proekologicznych z metodą chemiczną. Założenia projektu są zgodne z aktualnymi priorytetami Unii Europejskiej ukierunkowanymi na wyprodukowanie owoców i warzyw bez pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska. W ramach projektu będą przeprowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe, których efektem będą 3 grupy biopreparatów przeznaczonych do ochrony roślin jagodowych, warzywnych i drzew owocowych m.in. przed szarą pleśnią, zarazą ogniową jabłoni i gruszy i parchem jabłoni oraz owoców i warzyw przed chorobami w okresie pozbiorczym.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, piotr.sobiczewski@inhort.pl

Kierownik B+R: dr hab. Joanna Puławska, joanna.pulawska@inhort.plPozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej