Projekt Badawczy NOBIAN, Nowe metody bioanalityczne


Projekt badawczy finansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz

Tytuł: „Nowe metody bioanalityczne” - NOBIAN

Całkowita wartość projektu: 2 287 448,77 zł

Wartość dofinansowania: 1 326 720,91 zł

Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz - IPO: 147 668,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2021 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie, walidacja i aplikacja w badaniu farmakokinetycznym nowych metod bioanalitycznych oznaczania stężenia mało- i wielkocząsteczkowych substancji czynnych leków,
a następnie oferowanie opracowanych metod i know-how w tym zakresie jako usługi badawczej dla biznesu. Projekt zakłada wyjście naprzeciw oczekiwaniom firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, start-upów oraz jednostek naukowych szukających wykonawców badań farmakokinetycznych zarówno na etapie przedklinicznej, jak i klinicznej oceny substancji leczniczych. Metodyka i narzędzia farmakokinetyczne mają zastosowanie na wszystkich etapach prac nad produktami leczniczymi (przedkliniczne badania ADME i toksykokinetyczne, badania kliniczne I fazy, badania kliniczne dostępności i równoważności biologicznej dla leków generycznych oraz leków biopodobnych), a także dla innych produktów. Kluczowym elementem badań farmakokinetycznych jest opracowanie metody bioanalitycznej. Oferując kompleksową usługę z zakresu wykonania badań farmakokinetycznych, w tym zwalidowane metody bioanalityczne, Łukasiewicz zwiększy szanse na realizację kontraktów z partnerami z przemysłu
i centrów badawczo-rozwojowych, przede wszystkim z polskim przemysłem generycznym. Celem projektu jest również powołanie na bazie współpracy przy projekcie – Centrum Kompetencji Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie bioanalizy i badań farmakokinetycznych/toksykokinetycznych. Wykorzystanie synergii w działaniach wszystkich partnerów projektu przyczyni się do utworzenia wiodącego na poziomie krajowym ośrodka specjalizującego się w usługach badawczych wykorzystujących narzędzia farmakokinetyczne dla leków, suplementów diety, substancji chemicznych oraz ŚOR.
Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej