News / Latest events

Enquiry no. 1840/PAM/13

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi przygotowania i wydruku wizytówek firmowych łącznie z dostawą do siedziby zamawiającego.

Zakup dokonywany jest w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży Biotechnologicznej i Farmaceutycznej w ramach projektu „Promocja usług badawczych IPO Oddział w Pszczynie poza granicami Polski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki. Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Udzielający zamówienia: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna

Oferta powinna obejmować zakup następujących materiałów promocyjno-informacyjnych:

  1. Wizytówki dwustronne kolorowe (jeden rodzaj)
    Nakład: 500 szt.
    Nadruk dwustronnie: 4+4
    Gramatura 350 g/m2, kreda laminowana dwustronnie matowo

Specyfikacja:

1.      Oferta musi uwzględniać dostawę materiałów do siedziby zamawiającego.

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.09.2013r.

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,

- warunki i termin płatności,

- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową,

- oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lkowalczyk@ipo-pszczyna.pl, faksem na numer: 32 210 30 81 wew. 120 lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej WWW.ipo-pszczyna.pl.

Oferta powinna być ważna do dnia 09.09.2013 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia 2013 roku do godz. 15:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga - Ilość punktów

1

Cena

100

Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.Other news

Most important events

1947The Experimental-Research Station of Pesticides of the Azot Chemical Plant in Jaworzno and the Laboratory of Potato Beetle Biology and Control were founded in the place of the former School of Rural Household in Pszczyna.
1951The Experimental-Research Station of Pesticides was transferred to the Institute of Dyes and Semi-Manufactured Articles in Warsaw.
1957The Institute of Industrial Organic Chemistry in Pszczyna was founded as one of four branches of the main Institute of Industrial Organic Chemistry in Warsaw.
1960The following two research departments were founded:
  • Department of Pesticide Biological Effectiveness Evaluation
  • Department of Pesticide Side-Effects.

Good Laboratory Practice Certificates